سخن مدیریت

مدرسه از مهم‌ترین نهادهای اجتماعی،تربیتی و آموزشی است که در کنار خانواده به منظور تربیت صحیح و همه جانبه‌ی ، اخلاقی، علمی، آموزشی، پژوهشی، اجتماعی و کشف استعدادها و هدایت رشد متوازن روحی و معنوی و جسمانی فرزندانمان بر‌اساس اهداف مصوف دوره های تحصیلی سند چشم انداز 1400 آموزش و پرورش اداره می‌شود.

هدف مدرسه بهار رسیدن به تربیت جامع است. تربیتی که دربرگیرنده همه جنبه های علمی، اخلاقی و اجتماعی است.